JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ตามที่บริษัทเปิดรับ

22 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
ม. รามคำแหง
อุบลราชธานี
(บ้านตูม, นาจะหลวย)

BSS1

15 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เกษม, ตระการพืชผล)

นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

4 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่ใต้, พิบูลมังสาหาร)

ผจก.บริษัทประกันภัย(สาขาต่างจังหวัด)

20 มกราคม 2555

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ

18 มกราคม 2555

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

11 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2554

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

สินเชื่อ ธนาคาร ธุรการ ส่งเสริมการขาย การตลาด ทรัพยากรบุคคล

21 พฤศจิกายน 2554

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานประจำ

7 พฤศจิกายน 2554

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิส์น
อุบลราชธานี
(โคกชำแระ, ทุ่งศรีอุดม)

เจ้าหน้าที่บุคคล หรือเจ้าหน้าที่กฎหมาย

20 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ขามเปี้ย, ตระการพืชผล)

ธุรการ.ฝ่ายบุคคล,นิติกร,พนักงานฝึกงาน

17 ตุลาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุบลราชธานี
(ป่าโมง, เดชอุดม)

นิติกร, งานshipping, สถาบันความงาม

14 ตุลาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ฝ่ายบุคคล, สินเชื่อ,ธุรการ

13 ตุลาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ประชาสัมพันธ์,call center,ธุรการ

26 กันยายน 2554

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

นักกฎหมาย PR

12 กันยายน 2554

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

บุคคล , ครู อาจารย์, วิชาการ

5 กันยายน 2554

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 25 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

นิติกร, เสมียนทนาย, ธุรการ, จัดทำเอกสาร, ฝ่ายบุคคล

23 สิงหาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

ผู้บริหาร นิติกร

16 สิงหาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บ้านแดง, ตระการพืชผล)

พนักงานทั่วไป

16 สิงหาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

พนักงานทั่วไป

9 สิงหาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เป้า, ตระการพืชผล)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 |