JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 นิติกร,งานเอกสาร,พนักงานขาย,บัญชี,ทั่วไป

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

15 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป-ภาษา 
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
อุบลราชธานี
(บุเปือย, น้ำยืน)

ทุกปะเภท

9 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบก, เหล่าเสือโก้ก)

ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผุ้จัดาร,เลขานุการ,งานกฎหมาย

31 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
(สำโรง, โพธิ์ไทร)

กฏหมาย

29 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานการ,งานเอกสาร

23 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์

5 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

การตลาด

27 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนนาจะหลวย
อุบลราชธานี
(บ้านตูม, นาจะหลวย)

นิติกร,ธุรการ,พนักงานขาย

27 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

sales

24 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อุบลราชธานี
(โพนงาม, เดชอุดม)

ธุรการ,เลขา พนักงานทั่วไป

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หัวเรือ, เมือง)

เกียวกับกฎหมาย

3 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์กลาง, โขงเจียม)

สินเชื่อ,ปรับโครงสร้างหนี้,ประเมินทรัพย์สิน,งานนิติกรรม,นายหน้า,พิธีการสินเชื่อ

28 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่บังคับคดีภาคสนาม ประจำสาขาอุบลราชธานี

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคาย, ตาลสุม)

พนักงานเสรีฟ

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา Law 
CHAMPASACK UNIVERSITY
อุบลราชธานี
(ต.พะลาน, อ.นาตาน)

งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์/ไกด์ทัวร์/ต้อนรับลูกค้า/ดูแลเด็กคนชราไทยและต่างชาติ/เฝ้าไข้/แม่บ้านต่างชาติและไทย/สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ทำเบเกอรี่และสอน

24 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานด้านกฏหมาย การธนาคาร วิเคาระห์สินเชื่อ

24 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมเเละสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

นิติกร,ที่ปรึกษาทางกฎหมาย,ผู้จัดการสาขา,พนักงานขาย

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถตู้

16 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานธุรการ,พนักงานบริการลูกค้า,PC

13 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |