JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 นิติกร , เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองทันน้ำ, กุดข้าวปุ้น)

การเงินการธนาคาร ,บริการ ,

24 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
ม.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย เสมียนทนายความ นิติกร

21 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

กฎหมาย

11 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนโหนน, วารินชำราบ)

การตลาด, Marketing .งานศาล

10 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ธุรการกฎหมาย ผู้ช่วยทนายความ พนักงานขาย พนักงานสรรหาและว่าจ้าง

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(จิกเทิง, ตาลสุม)

พนักงานขาย

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สีวิเชียร, น้ำยืน)

เดินเอกสาร

15 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พิบูล, พิบูลมังสาหาร)

การตลาด

9 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

งานขาย ผุ้จัดการ

5 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อุบลราชธานี
(นากระแซง, เดชอุดม)

สินเชื่อ

27 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์กลาง, โขงเจียม)

พนักงานขาย

18 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ศรี, พิบูลมังสาหาร)

p.c

15 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ศิลปศาสตร์ 
สุโขทัยธรรมาธิราช
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(ตำบลแสนสุข, อำเภอวารินชำราบ)

ทุกตำแหน่ง

10 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเขมราฐ
อุบลราชธานี
(หนองสิม, เขมราฐ)

กฎหมาย

9 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กลางใหญ่, เขื่องใน)

การตลาด

2 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โขงเจียม, โขงเจียม)

ฝ่ายผลิต

19 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(สีวิเชียร, น้ำยืน)

ธุรการ,เจ้าหน้าเร่งรัดหนี้สิน,ผู้ช่วยทนายความ

18 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิศรี, พิบูลมังสาหาร)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |