JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่บังคับคดีภาคสนาม ประจำสาขาอุบลราชธานี

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคาย, ตาลสุม)

พนักงานเสรีฟ

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา Law 
CHAMPASACK UNIVERSITY
อุบลราชธานี
(ต.พะลาน, อ.นาตาน)

งานด้านบริการ/ประชาสัมพันธ์/ไกด์ทัวร์/ต้อนรับลูกค้า/ดูแลเด็กคนชราไทยและต่างชาติ/เฝ้าไข้/แม่บ้านต่างชาติและไทย/สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ทำเบเกอรี่และสอน

24 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานด้านกฏหมาย การธนาคาร วิเคาระห์สินเชื่อ

24 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมเเละสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

นิติกร,ที่ปรึกษาทางกฎหมาย,ผู้จัดการสาขา,พนักงานขาย

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถตู้

16 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานธุรการ,พนักงานบริการลูกค้า,PC

13 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

พนักงานขายสินค้า

12 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

นิติกร(หรือานเกี่ยวกับกฎหมาย),งานทุกประเภทที่รักวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

12 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ดุมใหญ่, ม่วงสามสิบ)

กฎหมาย

6 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนโหนน, วารินชำราบ)

งานบุคคล งานธุรการ ที่ปร฿กษากฎหมาย นิติกร supervisor อื่นๆ

1 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ดอนจิก, พิบูลมังสาหาร)

นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย

28 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาเจริญ, เดชอุดม)

นิติกร , เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองทันน้ำ, กุดข้าวปุ้น)

การเงินการธนาคาร ,บริการ ,

24 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
ม.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย เสมียนทนายความ นิติกร

21 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

การตลาด, Marketing .งานศาล

10 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ธุรการกฎหมาย ผู้ช่วยทนายความ พนักงานขาย พนักงานสรรหาและว่าจ้าง

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(จิกเทิง, ตาลสุม)

พนักงานขาย

23 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สีวิเชียร, น้ำยืน)

เดินเอกสาร

15 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พิบูล, พิบูลมังสาหาร)

การตลาด

9 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, พิบูลมังสาหาร)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |