JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การตลาด, Marketing .งานศาล

17 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

นิติกร,เจ้าหน้าที่ด้ายกฎหมาย

10 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สร้างถ่อ, เขื่องใน)

พนักงานทั่วไป

10 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไผ่ใหญ๋, ม่วงสามสิบ)

รปภ

10 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สรพัดช่าง 
โรงเรียนประทาย
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

รปภ

6 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สรพัดช่าง 
โรงเรียนประทาย
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

4 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ธุรการ,กฎหมาย,

4 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไหล่ทุ่ง, ตระการพืชผล)

ขับรถ

3 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทรินย์
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

เจ้าพนักงานศาล

2 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์มบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวารินชำราบ

2 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ)

เจ้าหน้าที่งานศาล

30 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ทุก​อย่าง

12 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์​ 
ราชภัฏ​อุบล​ราชธานี​
อุบลราชธานี
(บุ่งไหม​, วารินชำราบ)

นิติกร

26 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรฺ 
ม.มหาสารคาใ
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่ยึดรถ

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.โนนกาเล็น, อ.สำโรง)

พนักงานขาย,การตลาด,ประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, เมือง)

ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการ การตลาด ฝ่ายกฏหมาย

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานเช็คสต๊อค,ขาย

26 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มรภ.อุบลราชธ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

25 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มรภ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หัวนา, เขมราฐ)

บุคคล ธุรการ

24 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

ดูแลผู้สูงอายุ

24 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |