JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เร่งรัดหนี้สิน

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม การจัดการและเทคโนโลยีอีเทิรน์
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมืองอุบล)

บริการลูกค้า พนักงานขาย

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
( ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานสินเชื่อ,ผู้ช่วยทนายความ,ธุรการ,

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

พนักงานขาย ธุรการ

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำ AIS Shop

21 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณทิต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ยางโยภาพ, ม่วงสามสิบ)

พริตตี้ แนะนำสินค้า โชว์ตัว

19 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

พนักงานขาย

16 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลเกษม, อำเภอตระการพืชผล)

กรตลาด พนักงงานขาย

12 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หัวนา, เขมราฐ)

บริการลูกค้า พนักงานขาย

12 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

นิติกร,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

11 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี)

ธุระการ. พนักงานขาย. ทั่วไปกับเอกสาร

9 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(เกษม, ตระการพืชผล)

หัวหน้าฝ่าย ธุรการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานขาย

9 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(แก้งกอก, ศรีเมืองใหม่)

ธุระการ

4 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ธรการ , อื่นๆ

2 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ข้าวปุ้น, กุดข้าวปุ้น)

พนักงานขาย หรือบริการ บุคคล กฎหมาย ธุรการ

27 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โสกเเสง, นาจะหลวย)

เจ้าหน้าฝึกการรักษาความปลอดภัย

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แพงใหญ่, เหล่าเสือโก้ก)

พนักงานเรียงสินค้า,นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานประจำออฟฟิต

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์32
อุบลราชธานี
(, เมือง)

พนักงานผลิต

2 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, โพธิ์ไทร)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ต.ฝางคำ, อ. สิรินธร)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |