JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ขายเครื่องสำอาง ออกบูธ

1 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา การศึกษา 
ก.ศ.น
อุบลราชธานี
(, เมือง)

ผู้จัดการ

1 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามป้อม, เขมราฐ)

แนะนำสินค้า

1 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
อุบลราชธานี
(โคกก่อง, สำโรง)

ทุกประเภท

31 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย
อุบลราชธานี
(โนนค้อ, บุณฑริก)

ร ป ภ พนักงานขาย ด้านบริกการ

31 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประสบการณ์ 
ก.ศ.น
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

การขาย

31 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
อุบลราชธานี
(หนองเหล่า, เขื่องใน)

พนักงานธุรการ

31 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองอ้ม, ทุ่งศรีอุดม)

ผลิต

31 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิท.คณิต 
ร.ร.ดำรงวิทยา
อุบลราชธานี
(กองโพน, นาตาล)

เร่งรัดหนี้ หรือบันชี

31 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

เจ้าหน้าที่ IT , บริการลูกค้า

30 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีความพิวเตอร์ 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

พนักงาน

30 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
มหวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กุดประทาย, เดชอุดม)

ธุรการ/เสมียน

30 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อุบลราชธานี
(ม่วงใหญ่, โพธิ์ไทร)

ขับรถส่งน้ำมัน

30 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา คณิต สังคม 
ก ศ น
อุบลราชธานี
(ต. ปทุม, อ. เมือง)

Marketing office

30 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขุหลุ, ตระการพืชผล)

โภชนาการ

30 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประสบการณ์ 
ก.ศ.น
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

คอสเมติก

29 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวน 
ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

29 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวะศึกษา
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

29 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โคกสว่าง, สำโรง)

Marketing

29 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
รร. บ้านหนองแก
อุบลราชธานี
(, )

พนักงานขาย,การตลาด

29 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>