JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

11 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.เกษม, อ.ตระการพืชผล)

ธุรการ การตลาด จัดซื้อ พนักงานขาย

11 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจเอกวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุบลราชธานี
(ตำบลขามใหญ่, อำเภอเมือง)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ บริการลูกค้าสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น
อุบลราชธานี
(เขมราฐ, เขมราฐ)

พนักงานขาย

10 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

พนักงานขาย

10 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
อุบลราชธานี
(ข้าวปุ้น, กุดข้าวปุ้น)

พนักงานขับรถ 18ล้อ

10 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ร.ร. วัดเจ้ามูล
อุบลราชธานี
(ไหล่ทุ่ง, ตระการพืชผล)

รปภ

10 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
อุบลราชธานี
(หัวเรือ, เมือง)

วิจัยการตลาดเชิงสันทนาการ

10 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อังกฤษ 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขี้เห็ก, เมือง)

พนักงานขาย QC นักวิชาการเกษตร การผลิตพืช

10 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พืชสวน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุเปือย, น้ำยืน)

สินเชื่อ/ธุรการ

9 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การปกครอบครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุ่งไหม, วารินชำราบ)

service technician, it support, help desk, sale repesentative

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศน์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อุบลราชธานี
(โนนผึ้ง, วารินชำราบ)

บัญชี

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

พนักงานจัดสินค้า

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์คณืต 
นาโปร่งประชาสรรค์
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, แม่ชี)

พนักงานขาย บริการ

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา พื้นฐานวิชาชีพทั่วไป 
ก.ศ.น อำเภอนาตาล
อุบลราชธานี
(นาตาล, นาตาล)

พนักงานขาย

9 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โปลี่เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบล
อุบลราชธานี
(ตำบล ตะบ่าย, อำเภอ ศรีเมืองใหม่)

ธุรการ พนักงานขาย บัญชี

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าลาด, วารินชำราบ)

พนักงาน

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเดชอุดม
อุบลราชธานี
(แก้ง, เดชอุดม)

เสริฟ

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

รปภ

9 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
กศน
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

พนักงานขาย

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ม.6 
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>