JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูผู้สอน/อาจารย์มหาวิทยาลั/ผู้บริหารสถานศึกษา

9 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 21 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุบลราชธานี
(ต.ขุหลุ, อ.ตระการพืชผล)

RF Engineer

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา โทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ,พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.ยางโยภาพ, อ.ม่วงสามสิบ)

พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

พนักงานขายประจำ

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
น้ำยืนวิทยา
อุบลราชธานี
(สีวิเชียร, น้ำยืน)

โฟร์แมน/ช่างปรับอากาศและไฟฟ้า

9 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เทคนิคโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองสิม, เขมราฐ)

จัดเรียงสิ้นค้า

9 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ต.โพธิ์ศรี, พิบูลมังสาหาร)

ช่างซ่อมบำรุง

9 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร อ่างศิลา
อุบลราชธานี
(โนนกลาง, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานจัดเรียงสินค้า,พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
ม.ราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานประจำร้าน

9 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(สำโรง, สำโรง)

พนักงานธุรการ. งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ก.ศ.น. อุบลฯ
อุบลราชธานี
(ต.ปทุม, อ. เมือง)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(Administrative Officer) ,เจ้าหน้าที่สนับสนุนการให้บริการธนาคาร , Teller

9 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ช่างพ่นสี

8 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา สังคม ภาษา 
หกสิบพรรษา
อุบลราชธานี
(ท่าเมือง, ดอนมดแดง)

ค้าขาย

8 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อื่นๆ 
อุบลวิทยากร
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

8 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, บุณฑริก)

พนักงานขาย

8 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอกุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
(โนนสวาง, กุดข้าวปุ้น)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ม. ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

8 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าลาด, วารินชำราบ)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>