JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(โนนสววรค์, นาจะหลวย)

งานรักษาความปลอดภัย

20 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
อุบลราชธานี
(นาตาล, นาตาล)

งานธุรการ

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กุดชมภู, พิบูลมังสาหาร)

นักสถิติ นักวิจัย

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หัวเรือ, เมือง)

อาหารและโภชนาการ

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

พนังงานขาย

20 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพังเคนพิทยา
อุบลราชธานี
(ต.หัวนา, อ.เขมราฐ)

โฟร์แมน

19 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(กลาง, เดชอุดม)

พนักงาน QC

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ศรีสุข, เขื่องใน)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

การบัญชี ธุรการ

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อุบลราชธานี
(หัวเรือ, เมือง)

ฝ่ายผลิต

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลปะ-ภาษา 
พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ทรายมูล, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน.อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุ่งไหม, วารินชำราบ)

บัญชี, ธุรการ

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนสวางแระชาสรรค์
อุบลราชธานี
(โนนสวาง, กุดข้าวปุ้น)

พนักงานขายสินค้า

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา การงานอาชีพ 
รร อ่างศิลา
อุบลราชธานี
(บ้านแขม, อ.พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบล
อุบลราชธานี
(ซอยชยางกูร21, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ,ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ

19 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เตย, ม่วงสามสิบ)

พนักงานขายมือถือ(สาขาอุบลราชธานี)

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเดชอุดม
อุบลราชธานี
(นาเจริญ, เดชอุดม)

พนักงานขาย

18 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
อุบลราชธานี
(พะลาน, นาตาล)

การตลาด

18 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพนงาม, บุณฑริก)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>