JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลเมืองเดช, อำเภอเดชอุดม)

พนักงานขาย

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(โพธิ์ใหญ่, วารินชำราบ)

ครุสังคมศึกษา

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์/สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สารภี, โพธิ์ไทร)

PC

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนผึ้ง, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ใหญ่, วารินชำราบ)

ซุปเปอร์ไวเชอร์,พนักงานขาย

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเกษตรและเทศโนโลยี
อุบลราชธานี
(ต.ปะอาว, เมืองอุบลราชธานี)

relationshif manager

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ธุระการ

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีงศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(-, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
รร.แสงน้อง
อุบลราชธานี
(นาคำใหญ่, เขื่องใน)

ผู้ช่วยการตลาด

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
สถานบันราชภัฏอุบล
อุบลราชธานี
(หนองหาร, สันทราย)

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การแนะแนว 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุบลราชธานี
(สร้างถ่อ, เขื่องใน)

ธุรการ

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(ไหล่ทุ่ง, ตระการพืชผล)

ประชาสัมพันธ์, ลูกค้าสัมพันธ์

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, อ.เมือง)

แม่บ้าน,เย็บเสื้อผ้าสตรี

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร. ศรีปทุมพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ต.ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย การตลาด

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ศรีปทุมพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ต.ขามใหญ่, อ.เมืองอุบลราชธานี)

Pc ขายสินค้า

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองไข่นก, ม่วงสามสิบ)

งานประชาสัมพันธ์,โรงแรม,บริการ,มัคคุเทศน์,การศึกษา

23 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนากระแซงศึกษา
อุบลราชธานี
(นากระแซง, เดชอุดม)

therapist massage

23 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดอนงัว
อุบลราชธานี
(Lai Thung, Trakarn Phuen phon.Ubon)

ธุรการ

23 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เทคโนโลยรสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(คอแลน, บุณฑริก)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>