JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ดารตลาด marketing

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลขามเปี้ย, ตระการพืชผล)

แพทย์แผนไทย

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธ่านี, อ.วารินชำราบ)

service

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านโคกน้อย
อุบลราชธานี
(บ้านตูม, นาจะหลวย)

พนักงานการ,ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.นารีนุกูล
อุบลราชธานี
(ห้วยขะยุง, วารินชำราบ)

พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานการตลาด

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

Makeup Event

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

บริการลูกค้า

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทย์ศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

บริการลูกค้า

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมืองอุบล)

ช่างเทคนิค,cnc,โปรแกรม,ซ่อมแม่พิมพ์

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ซอมบำรุง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

งานขาย

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โคกก่อง, สำโรง)

pc

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต-คอม 
ร.ร ลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(ต.โพใหญ่, วารินชำราบ /4)

ธุรการ/บัญชี/การเงิน

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขุหลุ, ตระการพืชผล)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนกาหลง, พิบูลมังสาหาร)

ร.ป.ภ

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มสธ
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วาริชำราบ)

Sales and service officer

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บ้านตูม, นาจะหลวย)

พนักงาน ออฟฟิต

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
เทคโนโลยีราชพฤกษ์
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร แก้งเหนือพิทยาคม
อุบลราชธานี
(แก้งเหนือ, เขมราฐ)

พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สำโรง, สำโรง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>