JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(กุดประทาย, เดชอุดม)

พนักงานสินเชื่อ

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

พนักงานส่งเสริมโปรโมชั่น

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม.ต้น 
การศึกษานอกโรงเรียน
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

อาหาร-โภชนาการ

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมัคราภิเษก
อุบลราชธานี
(ต.หนามแท่ง, อ.ศรีเมืองใหม่)

พนักงานส่งเสริมโปรโมชั่น

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม.ต้น 
การศึกษานอกโรงเรียน
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

พนักงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนอาเวมารีอา
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

ผช ผจก ขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงิน การธนาคาร 
ม รามคำแหง
อุบลราชธานี
(กระโสบ, เมือง)

it support

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพนเมือง, เหล่าเสือโก้ก)

พนักงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเดชอุดม
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

พนักงานบุคคล พนักงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี)

ผู้ช่วยเภสัชกร พนักงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุบลราชธานี
(ห้วยขาา, บุณฑริก)

พนักขาย

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบัวงามวิทยา
อุบลราชธานี
(บัวงาม, บุณฑริก)

พนักงานขาย,การตลาด,ประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญนา
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, เมือง)

ธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาเรือง, นาเยืย)

ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/ฝ่ายขาย/ฝ่ายเลขานุการ/ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลขามใหญ่, อำเภอเมืองอุบลราชธานี)

PC

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
อุบลราชธานี
(ตำบลหนองเหล่า, ม่วงสามสิบ)

รปภ

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

ทั่วไป

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(แก้ง, เดชอุดม)

พนักงานขาย

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์/คณิต 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา
อุบลราชธานี
(โนนสวรรค์, นาจะหลวย)

พนักงานขาย

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เขมราฐ, เขมราฐ)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>