JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ฝายผลิต

18 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านเค็ง
อุบลราชธานี
(กระโสบ, เมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน นาโพธิ์วิทยา
อุบลราชธานี
(บ้านแมด, บุณฑริก)

ช่างเทคนิคและไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประจำศูนย์ อุบลราชธานี

18 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หัวเรือ, เมือง)

รปภ

18 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศนตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(บุเปือย, น้ำยืน)

พนักงานขาย งานบริการ

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตาเกา, น้ำขุ่น)

ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงาน

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อุบลราชธานี
(พะลาน, นาตาล)

พนักงานขาย

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

กุ๊กอาหารไทยจีน

18 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี 
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อุบลราชธานี
(ต.หัวนา, อ.เขมราฐ)

พนักงานขาย การตลาด ประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา - 
กศน
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

17 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
ร.ร.นากระแซงศึกษา
อุบลราชธานี
(นากระแซง, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

17 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

17 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์กลาง, โขงเจียม)

พนักงานขาย

17 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด

17 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
สว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
(แก่งโดม, สว่างวีระวงศ์)

การตลาต

17 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยี อุตสาหกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.พังเคน, อ.นาตาล)

พนักงานบริการ/ให้คำเเนะนำ

17 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา พาณิชยการ 
วิทยาลัยชุติญาบริหารธุรกิจ
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขับรถ

17 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

ขับรถ

17 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการการศึกนอกโรงเรียน อ.เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

คนสวน

17 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พิจิตรพิทยาคม
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>