JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

บัญชี พนักงานขาย ทั่วไป

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี)

ais shop

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทย์ - คณิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(นาเรือง, นาเยีย)

พนักงายขาย

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาตร์ 
รามคำแหง
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานเสริฟ

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

PC. พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานขายสินค้า

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนสูง
อุบลราชธานี
(โดมประดิษฐ์, น้ำยืน)

ธุรการ บริการลูกค้า พนักงานขาย

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ทุ่งเทิง, เดชอุดม)

boonpur_nok@hotmail.com

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พืชสวน 
มหาวิทยาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ธุรการ พนักงานขาย

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ห้วยฝ้ายพัฒนา, ตระการพืชผล)

ช่างติดตั้งไฟฟ้า

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
เทคอุบลฯ
อุบลราชธานี
(ดุ่มใหญ่, ม่วงสามสิบ)

ช่างช่อม,พนักงานขาย

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

รปถ

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

รปภ

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

ช่างเทคนิคไฟฟ้า อิเล็คประจำศูนย์อุบลราชธานี

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิค 
วิทยาลัยโปลี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานธุรการ ครู

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามเปี้ย, ตระการพืชผล)

นักศึกษา

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(บุ่งหวาย, วารินชำราบ)

การตลาด

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุบลราชธานี
(กลาง, เดชอุดม)

พนักงานธุนการ

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาจะหลวย, นาจะหลวย)

งานบริการ แนะนำสินค้า

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
มรภ.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตาลสุม, ตาลสุม)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>