JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, โพธิ์ไทร)

ธุรการ

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เหล่าบก, ม่วงสามสิบ)

ขับรถ

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก.ศ.นปราจีน
อุบลราชธานี
(สหธาตุ, เขื่องใน)

ขับรถ

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เบญจ์โนนดู่
อุบลราชธานี
(โคกชำแระ, ทุ่งศรีอุดม)

พนักงานขาย

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.นาจะหลวย
อุบลราชธานี
(เทศบาลตำบลภูจองนายอย, นาจะหลวย)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ทั่วไป

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อุบลราชธานี
(ขี้เหล็ก, น้ำขุ่น)

พนักงานขาย

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
ดอนมดแดงวิทยาคม
อุบลราชธานี
(เหล่าแดง, ดอนมดแดง)

พนักงานทั่วไป

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(ตะบ่าย, ศรีเมืองใหม่)

ทรัพยากรบุคคล

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(บัวงาม, เดชอุดม)

พนักงาน Crgo Nokir

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

พนักงานขับรถ,คนงาน,ผู้ช่วยเหลือคนไข้

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา สามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนปราจีนบุรี
อุบลราชธานี
(โพนเมือง, เหล่าเสือโก้ก)

พนักงานขาย, การตลาด ,ธุรการ

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการตลาด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุ่งไหม, วารินชำราบ)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ จัดชื้อ การเงิน ธุรการ

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานประจำ

8 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
อุบลราชธานี
(หัวเรือ, เมือง)

พนังงานขาย

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าโพธิ์พิทยา
อุบลราชธานี
(ท่าโพธิ์ศรี, เดชอุดม)

พนักงานขาย pc ชงชิม

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา พาณิชยการ 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(คำน้ำแซบ, วารินชำราบ)

ธุรการ

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานทั่วไป

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(ตะบ่าย, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานขาย,ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>