JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บัญชี 
โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(บ้านไทย, เขื่องใน)

พน้ักงานขาย

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ปทุมพิทยาคม
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

พนังงาน

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เกษตรสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนโหนน, วารินชำราบ)

การตลาด

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อุบลราชธานี
(ระเว, พิบูลมังสาหาร)

แคชเชียร์,เสมียน,พนักงานขาย

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ-ภาษาอังกฤษ 
ร.ร.บ้านหนองหลุบ
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

เสริมความงามแนะนำสินค้า

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.รหกสิบพรรษาวิทยาคม
อุบลราชธานี
(คำไฮใหญ่, ดอนมดแดง)

พนักงานบริการลูกค้า

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
สะพือวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ตระการ, ตระการพีชผล)

พนักงานขาย,ธุรการ,ไอที,โปรแกรมเมอร์

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุ่งหวาย, วารินชำราบ)

รปภ ขับรถ มีใบขับขี่ประเภท2

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิชาชีพ 
กศน.อุบล
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

การตลาด

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

งานราชการ,งานบริการ

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
อุบลราชธานี
(ตาเกา, น้ำขุ่น)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขี้เหล็ก, เมือง)

ทั่วไป

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

ช่างเชื่อม

13 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
กศน.พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(โนนกลาง, พิบูลมังสาหาร)

pcแนะนำสินค้า.ผู้ช่วยเภสัชกร

13 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร 
มสธ
อุบลราชธานี
(หนามแท่ง, ศรีเมืองใหม่)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,พนักงานต้อนรับ

13 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

13 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยีาชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

13 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
(หนองสิม, เขมราฐ)

พนักงานขาย ,พนักงานฝ่ายผลิต,แม่บ้าน

13 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมวานรนิวาส
อุบลราชธานี
(ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>