JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 คอมพิวเตอร์

7 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ปะอาว, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา,เทรนเนอร์,ประจำฟิตเนสโรงแรม,ครูอัตตราจ้าง,สอนกีฬา,อื่นๆ,งานทุกอย่าง

7 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

7 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าลาด, วารินชำราบ)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

6 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
อุบลราชธานี
(เทศบาลภูจองนายอย, นาจะหลวย)

พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำบ้าน

6 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์ 
เพชรพิทยาคม
อุบลราชธานี
(แก่งเค็ง, กุดข้าวปุ้น)

Qc

6 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอ่างศิลา
อุบลราชธานี
(อ่างศิลา, พิบูลมังสาหาร)

ประชาสัมพันธ์ ,ขาย ,

6 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกโรงเรียน
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

Direct Sales Staff

6 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลในเมือง, อำเภอเมือง)

พนักงานขาย/ช่างซ่อมบำรุง

6 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.ดุมใหญ่, อ.ม่วงสามสิบ)

พนักงานขาย สปา ฝ่ายผลิต ทั่วไป

6 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กศน พิบูลมุงสาหาร
อุบลราชธานี
(ดอนจิก, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ พนักงานทำเอกสาร

6 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียบนเดชอุดม
อุบลราชธานี
(บัวงาม, เดชอุดม)

พนักงานพีชี

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รสหธาตุศึกษา
อุบลราชธานี
(ค้อทอง, เขื่องใน)

ฝ่ายผลิต

5 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา  
ก.ส.น อ.ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานขาย

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
อุบลราชธานี
(เตย, ม่วงสามสิบ)

ฝ่ายผลิต

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

แม่บ้าน

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ปากท่อพิทยาคม
อุบลราชธานี
(นิคม, สิรินธร)

เจ้าหน้าที่ห้องแลป

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(คำเขื่อนแก้ว, สิรินธร)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing,บริการลูกค้า

5 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เกษม, ตระการพืชผล)

พนักงานขาย,บริการ

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนโปลีเทคนิคอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>