JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การตลาด

27 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาจะหลวย, นาจะหลวย)

พนักงานขาย

27 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย ความสวยความงาม การลด น้ำหนัก

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
อุบลราชธานี
(เมืองศรีไค, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทย์-อาหาร 
ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
( ต.ขามใหญ่, อ.เมือง)

งานธุรการ

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (PC)

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุ่งหวาย, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
อุบลราชธานี
(ต.แสนสุข, อ.วารินชำราบ)

พนักงานคอมพิวเตอร์

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถ

25 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
ร.ร นาเยืยศึกษา
อุบลราชธานี
(นาเรื่อง, นาเยืย)

พนักงานเสริฟ

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเบยจลักษ์พิทยา
อุบลราชธานี
(หนองงูเหลือม, เบญจลักษ์จง)

พนักงานเสริฟ

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียน วารินชำราบ
อุบลราชธานี
(ห้วยขะยูง, วารินชำราญ)

พนักงานขาย

25 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน
อุบลราชธานี
(คำน้ำแซบ, วารินชำราบ)

พนักงานบัญชี

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กุดชมภู, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
อุบลราชธานี
(ต.แสนสุข, อ.วารินชำราบ)

พนักงานเสริฟ

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

การตลาด งานบริหาร การการจัดการต่างๆ

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุบลราชธานี
(พิบูล, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานชาย, ช่าง

25 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อุบลราชธานี
(นาพิน, ตระการพืชผล)

ธุรการประสานงาน , เลขาฯ , ธุรการทั่วไป,ประชามัมพันธ์

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองเมือง, ม่วงสามสิบ)

งานตัดต่อวีดีโอ ทำกราฟฟิก ทำรายการTV

25 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา มัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.แจระแม, อ.เมือง)

พนักงานขาย

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
อุบลราชธานี
(ต.แสนสุข, อ.วารินชำราบ)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>