JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่การตลาด หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

4 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(หนองนกทา, เขมราฐ)

พนักงานขาย

4 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พังเคน, นาตาล)

it pc network

4 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน บางน้ำเปรี้ยว
อุบลราชธานี
(หัวดอน, เขื่องใน)

พนักงานขาย แคชเชียร์ pc พนักงานทั่วไป

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นารีนุกูล2
อุบลราชธานี
(ต.ยางสักกระโพหลุ่ม, อ.ม่วงสามสิบ)

การสอน รักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พังเคน, นาตาล)

พนักงานขาย

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคูเมือง
อุบลราชธานี
(คูเมือง, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
อุบลราชธานี
(ถ้ำแข้, ตระการพืชผล)

พนักงานตอนรับ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
อุบลราชธานี
(ถ้ำแข้, ตระการพืชผล)

วิศวกรเคมี, นักเคมี

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตาเกา, น้ำขุ่น)

พนักงานขาย

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียน ศรีน้ำคำศึกษา
อุบลราชธานี
(เตย, ม่วงสามสิบ)

พนักงานขายทองเยาวราชกรุงเทพ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
(โคกชำแระ, ทุ่งศรีอุดม)

พนักงานการขาย

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เดชอุดม
อุบลราชธานี
(นากระแซง, เดชอุดม)

ครูผู้สอน

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เกษม, ตระการพืชผล)

พนักงานและPC

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

ช่างเทคนิค

2 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สะพือ, ตระการพืชผล)

พนักงานขาย

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ฝ่ายผลิต

2 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทย์ฯ-คณิตฯ 
สหภาพศึกษา
อุบลราชธานี
(ค้อทอง, เขื่องใน)

ผ่ายผลิต

2 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

Technician,IT Support

2 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ประชาสัมพันธ์,ธุรการ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | >>