JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานฝ่ายบุคคล

1 สิงหาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทั่วไป 
ม.รามคำแหง
อุบลราชธานี
(ต.โคกก่อง, อ.สำโรง)

เลขานุการผู้บริหาร,อาจารย์มหาวิทยาลัย

31 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(-, วารินชำราบ)

ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การตลาด,ต้อนรับลูกค้า,จัดซื้อ,ธุรการ

30 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนนารีนุกูล
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)

วิศวกรฝ่ายขายต่างจังหวัด

30 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

technicain Support

30 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตฯ) 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพนเมือง, เหล่าเสือโก้ก)

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ

29 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตาลสุม, ตาลสุม)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

27 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตร์ศาสตร์บางพระ
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

นักวิเคราะห์

27 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

พนักงานขับรถ

26 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ 
ร.รปทุมพิทยาคม
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, อ.เมือง)

นักวิชาการ

25 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา กีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุบลราชธานี
(นาจะหลวย, นาจะหลวย)

พิสูจน์อักาณ

24 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค,ดูแลระบบ,บริหารงานสำนักงาน

24 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(-, เมือง)

เคมี

24 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ปราณี นามจำปา

23 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ ( บัญชี ) 
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

วิศวกร

19 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค,สื่อสาร,คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนผึ้ง, วารินชำราบ)

quality control

19 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

พยาบาล

18 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลสารคาม
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

asp,Web application,programmer

16 กรกฎาคม 2546

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาดี, นาเยีย)

OFFICE

12 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานประจำห้องLAB

8 กรกฎาคม 2546

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เคมี (วท.บ.) 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

 


Go to page :   << 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |